Kuld- ja hõbeesemete ostu-müügi üldtingimused

1. Mõisted

1.1. Ostja on Domire Kuld OÜ (edaspidi Ostja), registrikood 12392910.

1.2. Müüja (edaspidi Müüja ja/või Klient) on isik, kes vastab järgnevatele tingimustele:

1.2.1. Müüja peab olema vähemalt 18-aastane, teovõimeline isik.

1.2.2. Müüja peab olema müüdavate esemete seaduslik omanik ja tal peab olema piiramatu õigus antud esemete omandiõiguse võõrandamiseks.

1.3. Müüja tähistab osapoolt, kelle omanduses on Esemed, mida Domire Kuld OÜ-le müüakse.

1.4. Kuldesemed tähistavad antud tehingus kulda, mis on prooviga alla 900 ning mida ei saa käsitleda kui investeerimiskulda.

1.5. Kuld ja hõbe tähistavad antud tehingus teatud prooviga kulla ning hõbeda hulka pärast seda kui Esemetest on eemaldatud (vääris)kivid ja muud metallid ning elemendid ja osad, mis ei ole kullast või hõbedast. Kogu kulla ja hõbeda väärtus põhineb kulla ning hõbeda selliselt välja arvutatud kaalule ja selle kulla- või hõbedasisaldusele. Kuld- ja hõbeesemetel ei ole muud väärtust, olenemata sellest, et neil võib olla käsitööst tulenev, kollektsioneerimis- või numismaatiline väärtus.

2. Maksmine ja hind

2.1. Domire Kuld OÜ ostab alljärgnevat kulda ja hõbedat:

2.1.1. kuld, mis on prooviga üle 375.

2.1.2. hõbe, mis on prooviga üle 500.

2.2. Domire Kuld OÜ määrab ostuhinna vastavalt hetke maailmaturuhindadele või alternatiivselt vastavalt hinnale, mille osapooled on üksikjuhtumitel omavahel eraldi kokku leppinud.

2.3. Hind sõltub hetke maailmaturu kulla ja hõbeda hinnast ning Kuldesemete proovide (375; 500; 583; 585; 750; 833; 999) ning Hõbeesemete proovide (500, 830, 925 ja 999) grammi hinnad on märgitud Domire Kuld OÜ hinnakirjas.

2.4. Maksmine toimub koheselt pärast kulla või hõbeda proovi ning vastavalt sellele hinna määramist.

2.5. Maksmine toimub kas sularahas või ülekandega kliendi poolt märgitud pangaarvele.

2.6. Makse põhineb hinnal, mille suurus sõltub Eseme kaalust ning kulla- või hõbedaproovist. Hind määratakse kohapeal ja koheselt. Esemete kaaluks loetakse ainult kulla või hõbeda osakaalu Esemest, mille kindlakstegemiseks eraldatakse Esemetest nendes olevad vääriskivid ja muud elemendid.

3. Ehtsuse kontroll

3.1. Domire Kuld OÜ-l on õigus kontrollida Eseme või Esemete ehtsust, kogust ja väärtust. Kontrolli käigus võidakse teha Esemele või Esemetele keemilisi või tehnilisi kontrollkatseid. Kontrolli viib läbi Domire Kuld OÜ vastav ekspert.

3.2. Kulla ja hõbeda eraldamine Esemest ja proovi määramine võib Esemeid kahjustada ning Domire Kuld OÜ ei vastuta Esemetele tekkivate võimalike kahjustuste eest ega Kliendile sellega tekkida võiva kahju eest. Esemetest eemaldatud mitte kullast ja mitte hõbedast elemendid on Domire Kuld OÜ omand ja ei kuulu tagastamisele. Kulla- ja hõbedasisalduse määrab Domire Kuld OÜ vastav ekspert.

3.3. Kui ehtsuse kontroll annab Domire Kuld OÜ-l põhjuse kahelda Eseme või Esemete ehtsuses või päritolus, võib Domire Kuld OÜ ostu tühistada.

4. Isikuandmed ja andmekaitse

4.1. Domire Kuld OÜ-l on kliendiregister, milles olevad andmed säilitatakse ja mida kasutatakse kliendisuhete haldamisel vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

5. Kuritegevus ja selle takistamine

5.1. Domire Kuld OÜ annab teada kõigist toimunud pettustest, süüteokatsetest ning muudest seadusvastastest tegevustest vastavalt seaduses kehtestatud korrale.

5.2. Domire Kuld OÜ võib kuritegude või muude seadusvastaste tegude toimepanemise korral või nende ärahoidmiseks registreerida andmeid vastavasse registrisse. Domire Kuld OÜ-l on õigus teavitada politseid süütegudest, varastatud esemete käsitlemisest, pettustest ja nende üritamistest.

5.3. Domire Kuld OÜ-l on õigus anda politseiametnikele toimunud ja tühistunud tehingute kohta vajalikku informatsiooni ja võimaldada politseile juurdepääs Domire Kuld OÜ kliendiregistrile. Domire Kuld OÜ kasutab seda õigust sel määral, mil seda peab vajalikuks kohalik politseiametnik.

 

Kinnitatud juhatuse poolt 21.01.2013