Ostutingimused ja garantii

 

1. MÜÜJA
1.1. Nimi: Domire Kuld OÜ
1.2. Aadress: Rävala pst 8, 10143 Tallinn
1.3. Kontakt: tel. 655 5195; pood@domire.ee

2. OSTUTINGIMUSED

2.1. ÜLDTINGIMUSED
2.1.1. Käesolevad tingimused kehtivad domire.ee klientide ja e-poe domire.ee
omanikfirma Domire Kuld OÜ (edaspidi Domire Kuld) vahel epoest
domire.ee ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta.
2.1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest Domire
Kuld ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
2.1.3. Domire Kuld on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema
ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja
muutma ning täiendama. Muudatustest ja täiendustest teatatakse
domire.ee internetileheküljel. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused ning
täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamishetkest
domire.ee internetileheküljel. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste
muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid
tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates
tingimustes on ette nähtud teisiti.
2.1.4. Kaubavalik ja hinnad muutuvad ette teatamata.
2.1.5. Ostmiseks kättesaadava kauba kogus on toodud ajalise nihkega ja võib
tegelikust laoseisust erineda.
2.1.6. E-poel Domire Kuld on õigus erinevate kampaaniate käigus teha
allahindlusi tellimustele ja/või konkreetsele kaubale.
2.1.7. Pärast tellimuse vormistamist kaup broneeritakse. Ostu-müügi tehing
loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui kliendi poolt on raha
Domire Kuld pangakontole kantud või sularahas üle antud.
2.1.8. Kõik operatsioonid tehakse töö ajal Domire Kuld töötajate poolt.
2.1.9. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest domire.ee
ostetavate toodete puhul tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad
õigusaktid.
2.1.10. Ostja ja Domire Kuld vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud
vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad
pooled oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitse ametisse või Tallinna
linnakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis
kehtivatest seadustest.

2.2. KAUPADE KÄTTESAADAVUS; HINNAKIRI JA INFO
2.2.1. Kõik domire.ee hinnad on toodud Eurodes (EUR, €).
2.2.2. Kõik domire.ee hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud
käibemaksu.
2.2.3. Kaubainfos kajastatud tellitava kauba koguse ja hinna muudatused
jõustuvad alates selle avaldamisest domire.ee veebilehel.
2.2.4. Tellitud kaup saadetakse postiga välja üks kord nädalas: neljapäeval.

2.3. TELLIMINE
2.3.1. domire.ee võtab tellimusi vastu järgmiselt:
2.3.1.1. internetis, automaatse tellimissüsteemi kaudu;
2.3.1.2. saates tellimuse e-posti aadressile pood@domire.ee
2.3.2. Tellimine ei ole ostu-müügi lepingu sõlmimine. Ostu-müügi lepingu
sõlmimise ja kohustuste tekkimise faktiks on ainult käesolevate tingimuste
punkti 2.1.7 täitmine.

2.4. TELLIMUSE TÜHISTAMINE
2.4.1. Ostjal on õigus iseseisvalt tühistada maksmata või kohaletoimetamata
tellimus, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile pood@domire.ee
2.4.2. Tellimus tühistatakse automaatselt maksetähtaja möödumisel:
2.4.2.1. eraisikutel pärast 2 tööpäeva;
2.4.2.2. juriidilistele isikutel pärast 5 tööpäeva.
2.4.3. Kui laos kaupa pole ja/või selle hind on muutunud, kehtib käesolevate
tingimuste punkt 2.11.
2.4.4. Kui ostja tahab tellimuse tühistada pärast selle tasumist, aga enne
kohaletoimetamist, kehtib käesolevate tingimuste punkt 2.11.

2.5. TELLIMUSE TÄITMINE
2.5.1. Tellimus täidetakse ainult pärast ettemaksu laekumist (vt. punkt 2.1.7),
kui ostjaga pole kokku lepitud teisiti.

2.6. TELLIMUSE EEST TASUMINE
2.6.1. Ostja võib kasutada õigust tellimusele 50%-ettemaksuga (VÕS §213,
punkt 4). Sellisel juhul saab tellitud kauba kätte ainult Domire Kuld
kontorist, makstes puuduoleva 50% kauba maksumusest sularahas või
pangaülekandega.
2.6.2. Võimalikud makseviisid:
2.6.2.1. pangaülekandega (arvepõhiselt);
2.6.2.2. sularahas Domire Kuld kontoris.

2.7. KAUBA KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
2.7.1. Ostja saab valida talle sobiva variandi kauba kättesaamiseks:
2.7.1.1. Domire Kuld kontorist eelneval kokkuleppel;
2.7.1.2. Omniva poolt kättetoimetamine kulleriga kätte.
2.7.1.3. Kui kauba kohaletoimetamise tähtaeg läheb üle, palume saata
tellimuse kohta järelepärimine pood@domire.ee. Teile saadetakse
tellimuse hilinemise põhjus ning teatatakse uuest eeldatavast
kohaletoimetuse ajast.
2.7.2. Domire Kuld ei võta endale kohustust kompenseerida kauba hilinemisest
tulenevaid kahjusid.

2.8. KUI KAUBA KOHALETOIMETAMINE POLE VÕIMALIK
2.8.1. Juhul, kui kauba hind muutus või see on füüsiliselt otsas ning seetõttu pole
tellimuses näidatud tähtaja jooksul võimalik kaupa kohale toimetada,
teavitab Domire Kuld sellest ostjat tellimuses näidatud kontaktandmete
järgi. Ostjat teavitatakse kas võimatusest kaupa kohale toimetada või tellitud
kauba uutest kohaletoimetustingimustest. Kui pakutud tingimused ostjat ei
rahulda, on tal õigus tellimus tühistada. Sellisel juhul jõustub käesolevate
tingimuste punkt 2.11.

2.9. GARANTIIKAUBA TAGASTAMINE
2.9.1. Juhul, kui garantiialuseid kaupu ei saa remontida või vahetada,
teavitatakse sellest ostjat ning jõustub käesolevate tingimuste punkt 2.11.

2.10. OSTUST KEELDUMINE (NB! Punkt kehtib ainult füüsilistest isikutest
tarbijatele)
2.10.1. Kui ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, on ostjal õigus ostu-müügi
lepingu katkestamiseks 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba
kättesaamisest (VÕS §56 punktid 1 ja 2).
2.10.2. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema
originaalpakendis:
2.10.2.1. kui selgub, et kaup on kasutatud, juhindub Domire Kuld mõistliku
kasutuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda
proovida, loetakse kaup mittekasutatuks;
2.10.2.2. ostjal tuleb kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte
rikkudes. Kui pakend on avamatu, siis ei pea tagastatav kaup olema
originaalpakendis;
2.10.2.3. kaubal peavad olema kõik kleebised, kaasa arvatud seerianumber.
2.10.3. 14-päevane ostust taganemise õigus ei kehti järgmiste kaupade
puhul:
2.10.3.1. kaubad, mis on valmistatud ostja isiklikke vajadusi või eritingimusi
silmas pidades;
2.10.4. Juhul, kui ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal
sellest 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest, teavitada
sellest e-poodi Domire Kuld e-posti aadressil pood@domire.ee, lisades
kirjale kauba ja pakendi foto. Domire Kuld jätab endale õiguse vajadusel
nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast.
2.10.5. Ostja nõustub kandma kauba tagastamisel tekkivad postikulud
suuruses kuni 30 EUR, välja arvatud juhul, kui tagastatav kaup ei vasta
tellitule.
2.10.6. Lepingu katkestamisel tuleb ostetud kaup viivitamatult (mitte hiljem
kui 30 kalendripäeva jooksul) tagastada.
2.10.7. Ostja nõustub võimalusega, et selle punkti kuritarvitamisel
keeldub Domire Kuld teda edaspidi teenindamast.
2.10.8. Juhul, kui ostja kasutab oma õigust katkestada ostu-müügi leping,
jõustub pärast kauba tagastamist käesolevate tingimuste punkt 2.11.

2.11. MAKSEVAHENDITE TAGASTAMINE
2.11.1. Domire Kuld pakub ostjale maksevahendite kasutuseks järgmisi
võimalusi:
2.11.1.1. vahetus teise soovitud kaubaga koos tellimuse hinna
ümberarvestusega;
2.11.1.2. tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine kliendi
arveldusarvele. Tagasimaksmine toimub ainult ülekandega ja ainult
sellele arvele, kust tellimuse eest tasuti. Tagasimaksmine toimub mitte
hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast kliendi avalduse saamist.

3. ISIKUANDMETE KAITSE
3.1. Domire Kuld järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete
kaitse seadusest:
3.1.1. kliendilt küsitakse vaid tellimuse täitmiseks vajalikke andmeid;
3.1.2. klienti teavitatakse isikuandmete edastamisest kolmandatele isikutele
(näiteks liisingutaotluse edastamisel);
3.1.3. Omnivale edastatakse vaikimisi kohaletoimetusandmed.

4. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
4.1. Domire Kuld vastutab kliendi ja klient Domire Kuld ees käesolevate tingimuste
rikkumisel teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates
õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
4.2. Domire Kuld ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või viivituse eest toote
kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida
Domire Kuld ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.

5. GARANTII
5.1. Kõigil ehetel on garantii 2 aastat, välja arvatud juhul kui see on kauba kirjelduses
teisiti märgitud. Garantii alla ei kuulu ehete vale käsitlemise tõttu või normaalse
kulumisega tekkinud kahjustused.

 

Kinnitatud juhatuse poolt 13.04.2015